2 februarie 2019

CONTRACT DE MANDAT Președinte Asociație de Proprietari

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bucuresti, Sector _____, Str. _______________________________________ nr.____

CONTRACT DE MANDAT

Presedinte Asociatie de Proprietari

Incheiat conform prevederilor Legii 196/2018 si a Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei

Capitolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

  1. Asociatia de Proprietari Bloc XXXXXXXX cu sediul social în Romania, Sect. X, localitatea Bucuresti,  Str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nr. XX, având codul unic/fiscal de înregistrare XXXXXXXXXXXXXX, reprezentată prin Comitetul Executiv al Asociatiei format din urmatorii membrii: AICI SE VOR SCRIE NUMELE TUTUROR MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV

1.2. XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX cu domiciliul in localitatea Bucuresti, Sector X, Str. XXXXXXXX nr. X, Bloc XXX, Scara X, Ap. X posesor al cartii de identitate seria XX, nr XXXXXXXXXXX eliberata de XXXXXXXXXXXX, avand CNP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in calitate de Presedinte Asociatie ales,

am incheiat prezentul contract de mandat pentru functia de Presedinte al Asociatiei, conform prevederilor legii 196/2018 si a Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei adoptata in data de XX.XX.XXXX in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

            2.1. Obiectul prezentului contract consta in mandatarea dlui/dnei XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX conform prevederilor legii 196/2018 si a Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei adoptata in data de XX.XX.XXXX sa reprezinte asociatia din functia de Presedinte Asociatie, in conditiile legii, ale statutului asociatiei si ale dispozitiilor Comitetului Executiv.

Capitolul 3. OBLIGATIILE PRESEDINTELUI (conform prevederilor legii 196/2018)

3.1. Pentru ducerea la indeplinire a mandatului si respectiv indeplinirea obiectului contractului de mandat, Presedintele Asociatiei ca parte a obligatiilor atribuite prin lege, statutului asociatiei si a dispozitiilor Comitetului Executiv are urmatoarele obligatii si atributii:

– în baza mandatului acordat de adunarea generală, reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă, raspunde si asigura impreuna cu membrii Comitetului Executiv implementarea legilor in vigoare, a procedurilor si a regulamentelor interne la toate nivelurile activitatii asociatiei de proprietari;

– semnează documentele asociaţiei de proprietari conform prevederilor legale si in acord cu hotararile Adunarilor Generale si a deciziilor Comitetului Executiv; infiinteaza, conduce si organizeaza comisii de receptie a lucrarilor de reparatii si imbunatatire a conditiilor din condominiu executate in baza contractelor aprobate in conditiile legii de Adunarea Generala si/sau Comitetul Executiv;

– supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv;

– aduce la cunoştinţă proprietarilor prevederile statutului şi regulamentului condominului;

– răspunde în scris la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;

– asigura dreptul legal al tuturor proprietarilor prevazut la art. 28 alin 1 din Legea 196/2018  să fie informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris şi să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari vor suporta costul de multiplicare al acestora.

– gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin asociaţiei de proprietari în raport cu autorităţile publice;

– prezintă spre verificare la solicitarea organelor de abilitate, toate documentele asociaţiei, oferind toate informaţiile solicitate;

– poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile şi deciziile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare;

– întocmeşte şi actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– păstrează şi asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari, avand in vedere prevederile legale in care se mentioneaza ca: “Unităţile deţinătoare a cărţii tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, cărţile tehnice ale construcţiilor, la solicitarea acestora. Unităţile în arhiva cărora se găsesc proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor de clădiri elaborate. Costul executării copiilor este suportat de asociaţia de proprietari solicitantă. În lipsa cărţii tehnice a construcţiei şi/sau a proiectului, asociaţia de proprietari are obligaţia reconstituirii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

– convoaca Adunarea Generala, cel putin odata pe an, in primul trimestru si întocmeşte tabelul convocator şi afişul pentru avizier pentru adunările generale şi asigură semnarea acestuia de către proprietari; Anunta toti proprietarii prin afişare la avizier şi  pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepţia adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condiţiile prevăzute in Legea 196/2018 la art. 47 alin. (3), cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.

– asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;

– afişează programul de încasări şi datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv şi ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;

– afişează la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor comitetului executiv precum si rapoartele de cenzorat în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

– în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile de proprietari, preşedintele convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociaţiei;

– informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale şi altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informaţiilor furnizate de autorităţile administraţiei publice locale;

– conduce şedinţele adunărilor generale şi ale comitetului executiv;

– afişează la avizier lista contractelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice, cu administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei;

– afişează la avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei de proprietari ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.

– convoacă cel putin odata pe luna Comitetul Executiv  pe bază de tabel convocator, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă, si informeaza membrii comitetului si cenzorul cu privire la ordinea de zi propusa a discutiilor care vor face obiectul deciziei scrise a Comitetului Executiv ce va fi adoptata in cadrul sedintei. Conduce sedinta comitetului si consemneaza in registrul unic de procese verbale al asociatiei de proprietari decizia Comitetului Executiv; se asigura ca este semnata de catre toti membrii comitetului prezenti si o supune avizului de legalitate al cenzorului. Dupa obtinerea avizului de legalitate din partea cenzorului, afiseaza la avizier decizia Comitetului Executiv in termen de maxim 7 zile de la data adoptarii acesteia.

– actioneaza in instanta  proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier.

– intocmeste si depune cerere de inscriere a ipotecii imobiliare legală în cartea funciară pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, pentru fiecare restantier, numai după împlinirea termenelor prevăzutei Legea 196/2018 la art.78 alin.(2). Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.

Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia radierii ipotecii imobiliare, legale, în termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorată cu titlul de restanţă a fost plătită de către proprietar. Pentru nerespectarea termenului prevăzut in lege preşedintele asociaţiei de proprietari răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse proprietarului.

– solicita autoritatilor abilitate întocmirea unei documentaţii cadastrale, prin punerea la dispoziţie a cărţii tehnice a imobilului şi cu respectarea prevederilor în vigoare in cazul în care suma cotelor-părţi indivize din actele de proprietate, care sunt fracţiuni abstracte pentru fiecare proprietate individuală din clădirea care constituie condominiul, nu este egală cu 100%. Comunica si pune la dispozitia administratorului pentru intocmirea evidentelor contabile si cenzorului pentru verificare actele doveditoare ale tuturor cotelor parti indivize care sunt prevazute in listele de intretinere si evidentele contabile ale asociatiei.

– asigura inscrierea ulterioară în asociaţie a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, actiune care se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere. Prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se ataşează dosarului de infiinţare a asociaţiei, se păstrează la sediul asociaţiei şi se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitare a acestora.

Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari, actualizate, se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul. Se vor intocmi si depune la judecatorie in sensul prevederilor Legii 196/2018 si acte aditionale pentru proprietarii care au depus cerere de inscriere in asociatie inainte de data de 28 septembrie 2018 odata cu intrarea in vigoare a noii legi a asociatiilor de proprietari si care inca nu au fost actualizati ca membrii ai asociatiei in acordul de asociere.

– aproba in conditiile legii 196/2018 cererile de introducere sau scoatere de la plata contributiei lunare la cheltuielile asociatiei a persoanelor care locuiesc in condominiu, care solicita acest fapt si indeplinesc conditiile legale si regulamentele interne, si comunica lunar catre administrator si cenzor evidenta centralizata actualizata a tuturor persoanelor care locuiesc pentru fiecare unitate locativa/proprietate individuala in parte, in vederea distributiei cheltuielilor lunare pe criteriul prevazut de lege: “cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale”.

– obiectul prezentului contract de mandat si obligatiile presedintelui asociatiei se completeaza de drept cu toate celelalte prevederi legale aflate in vigoare la momentul exercitarii functiei.

      Capitolul 4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata contractului de mandat al Presedintelui Asociatiei este de X ani, incepand cu data de XX.XX.XXXX in acord cu Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei luata in cadrul sedintei din data de XX.XX.XXXX. Mandatul Presedintelui inceteaza la data desfasurarii Adunarii Generale ordinare din primul trimestru al anului XXXX.

      Pentru prelungirea duratei mandatului Presedintelui este necesara o Hotarare a Adunarii Generale in acest sens si intocmirea in forma scrisa a unui act aditional la prezentul contract de mandat.

      Capitolul 5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale pretul contractului/salariul presedintelui este de 10.000 …..lei/net lunar, plata care se va efectua in conditiile fiscale prevazute de codul fiscal in vigoare.

5.2. Data la care se efectueaza plata salariului presedintelui este de 5 a lunii calendaristice urmatoare in care a fost indeplinita functia de presedinte. Cand ziua de plata a salariului este in zi libera sau de sarbatoare legala plata salariului se face in prima zi lucratoare dupa cea stabilita in contract si care s-a suprapus cu o zi libera sau sarbatoare legala.

5.3. Presedintele va fi remunerat si in perioada de preaviz in cazul demisiei, atat timp cat juridic valabilitatea contractului de mandat este in vigoare.

      Capitolul 6. DURATA ZILNICA A EXERCITARII MANDATULUI

6.1. Presedintele asociatiei duce la indeplinire obligatiile ce ii revin conform legii, statutului asociatiei, Hotararilor Adunarii Generale, deciziilor Comitetului Executiv, si ale prevederilor prezentului contract de mandat in norma de XX ore pe saptamana./fara norma de timp de lucru impusa de asociatie.

6.2. Presedintele asociatiei nu beneficiaza de concediu de odihna platit.

6.3. Preşedintele, in conditiile Legii 196/2018 poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică. 

            Capitolul 7. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract de mandat inceteaza in urmatoarele conditii:

– la incetarea termenului de drept mentionat la punctul 4.1.

– la revocarea din functie a Presedintelui asociatiei prin Hotararea Adunarii Generale chiar daca aceasta survine inaintea expirarii duratei termenului contractului mentionat la punctul 4.1.

– prin demisia Presedintelui inaintata in forma scrisa Comitetului Executiv.

      În caz de încetare a mandatului preşedintelui înainte de termen, comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou preşedinte.

      În cazul schimbării preşedintelui asociaţiei de proprietari, vechiul preşedinte este obligat să transmită noului preşedinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv şi de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare sau în folosinţă.

            Capitolul 8. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1. Pentru neîndeplinirea sau depasirea atribuţiilor si obligatiilor  ce ii revine, Preşedintele asociaţiei de proprietari, răspunde personal sau în solidar, după caz, în faţa legii şi a proprietarilor pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor. Daca faptele se incadreaza la contraventie in prevederile articolului 102 lit. e) presedintele se sanctioneaza cu amenda de la 2500 – 5000 lei, de catre Primar sau imputernicii acestora, ori de catre Politia Locala, organe abilitate conform Legii 196/2018.

8.2. Presedintele asociatiei are obligatia sa obtina acordul prealabil al Comitetului Executiv si nu are dreptul de a intreprinde actiuni si a angaja/contracta lucrari, servicii, achizitii de materiale in numele si interesul asociatiei fara acordul prealabil al Comitetului Executiv exprimat prin vot direct, in cadrul sedintelor de Comitet si consemnat in deciziile de Comitet cu avizul de legalitate prealabil al cenzorului.

8.3. Presedintele asociatiei NU este gestionarul asociatiei si NU are dreptul de a folosi banii si a efectua plati sau incasari, de a poseda card bancar, din gestiunea asociatiei, etc., elemente care sunt conform legii in sarcina, obligatii si atributiile administratorului. Pentru evitarea abuzurilor, Presedintele ARE dreptul de a avea a doua semnatura in banca in contul bancar al asociatiei, pentru a aviza platile efectuate de catre gestionarul de drept al asociatiei care este conform legii 196/2018 administratorul.

8.3. Raspunderea partilor se completeaza cu responsabilitatile prevazute de legislatia in vigoare cu privire la clauzele prezentului contract.

Capitolul 9. FORTA MAJORA

            9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.

            9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 7 zile calendaristice, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

            9.3. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

            Capitolul 10. CLAUZE FINALE

            10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

            10.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

            10.3. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care cate unul pentru fiecare parte, azi data semnarii lui : ______________________

Comitet Executiv al Asociatiei ______

Numele prenumele in clar si semnatura: ___________________________________________

Numele prenumele in clar si semnatura: ___________________________________________

Numele prenumele in clar si semnatura: ___________________________________________

Numele prenumele in clar si semnatura: ___________________________________________

Numele prenumele in clar si semnatura: ___________________________________________

Stampila Asociatiei:

Presedinte Asociatie

Numele prenumele in clar si semnatura: ___________________________________________